Söker du plats på Filosofiska (F-9)?

Ansök här!

Expedition: 0704 55 34 50 expedition@filosofiska.nu


Filosofiskas uppdrag

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21 och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare.

Hela Filosofiskas upplägg med en vision som tar fasta på barnens bildning, i bemärkelsen inre karaktärsmässiga utveckling, bygger på ett hållbarhetstänkande. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande. Allt vi gör på Filosofiska har sin utgångspunkt i visionen.

Filosofiska på Facebook


Filosofiska idag

Filosofiska består i dagsläget av två förskolor, en i Enskededalen och en i Skarpnäck, och en grundskola (årskurs 0-9) i Skarpnäck. I Nepal finns en skola för utsatta barn som finansieras av Filosofiska och av faddrar.

I Sverige är Filosofiska pionjärer inom filosofi med barn på. Pedagoger från Filosofiska har varit inbjudna till skolor i andra länder för kunskapsutbyte och för att föreläsa om vårt arbete i Sverige. Pedagoger från andra länder har också besökt vår verksamhet för att se hur vi arbetar. Pedagogerna på Filosofiska utbildas fortlöpande av specialister inom Filosofi med barn, ett område inom vilket Filosofiskas egen styrelse besitter en stor kunskap och erfarenhet.

Filosofiska i morgon

Filosofiskas ambition är att starta ett kosmopolitiskt nätverk av skolor, vilket kommer att ske genom att starta egna skolor eller via samverkan med andra skolor. Detta nätverk kommer att genomsyras av ett samarbete på såväl pedagog- som elevnivå och filosofi i olika former kommer att löpa som en röd tråd i pedagogiken från förskole- till gymnasienivå. I Sverige är målet att starta fler förskolor och grundskolor och att starta en gymnasieskola.

För att finansiera denna tillväxt kommer Filosofiska att starta olika bifirmor som kommer att drivas i samma svb-bolagsform som huvudverksamheten. Filosofiska blir då en idéburen koncern med olika verksamheter – med andra ord, något helt unikt och nydanande!