Om Filosofiska

Vision

Filosofiska har funnits sedan 2011. Sedan start har vår vision varit Bildade barn: reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande.

Vi driver förskola och grundskola med ett helhetsperspektiv på elevernas intellektuella, sociala och karaktärsmässiga utveckling, i en bolagsform där allt eventuellt ekonomiskt överskott bibehålls i verksamheten.

Vi utgår från ett brett bildningsbegrepp med filosofi som profilämne. Vår strävan är en verksamhet där unga människor ges möjlighet att utvecklas till reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande individer. Vi tror på ett gemensamt och fokuserat utforskande där eleverna tränas i noggrant tänkande och saklig argumentation som ett komplement till mer gängse undervisning.

Vi är pionjärer vad gäller att ha ett filosofiskt anslag i pedagogisk verksamhet och vi utmärker oss i bemärkelsen att vi strävar efter ett mer noggrant tänkande med hjälp av filosofiska inslag. Den förskole- och skolverksamhet vi bedriver är samtidigt helt vanlig och följer ordinarie läroplan och andra styrdokument.

Barnens bildning

Bildning och utbildning beskrivs ibland som två sidor av samma mynt. Å ena sidan har vi utbildningen, skolgången som ger oss färdigheter för ett liv och ett arbetsliv, å andra sidan har vi bildningen, det som Ellen Key kallade ”det som är kvar sedan vi glömt vad vi lärt oss”. Ibland avfärdas dock bildningsideal som elitistiska och onyttiga. Bildning, menar kritikerna, är bara fernissa – ett slags livsstilsattribut som handlar om att kunna strössla citat runt sig. På Filosofiska menar vi att bildning visst kan handla om högkultur och om att känna till och vårda mänsklighetens kulturarv – men bildning handlar om mycket mer, och om allt annat än fernissa. Vi ser bildning både som en inre, karaktärsmässig utveckling och som en kollektiv process där ett gemensamt utforskande är i fokus.

En bildad människa är en nyfiken människa som, tillsammans med andra, ständigt söker mer kunskap. Det är en människa som förmår reflektera över sin egen roll i världen, som vårdar det gemensamma, men som samtidigt har handlingskraften och omdömet att ifrågasätta det som sker i hennes omvärld. Den bildade människan har självkänsla och självtillit, hon ställer frågor om det förflutna och känner sig delaktig och ansvarig inför framtiden. Hon vet att hennes och andras handlingar får konsekvenser både idag och imorgon och hon förmår att tänka självständigt. Bildning kräver att man lär sig lyssna, kompromissa, ompröva och argumentera. Estetiska uttryck och kulturupplevelser liksom frågor om hållbar utveckling har en naturlig och given plats i denna bildningsprocess.

Visionsorden utgör bärande pelare: bildade barn är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande. Dessa karaktärsdrag utvecklas inte per automatik utan kräver ansträngning – den bildade människan är en människa som förstår att ansträngning inte bör undvikas eftersom ansträngningen är en av de aspekter som gör livet rikare.

Filosofi som profil

Filosofiskas profil är filosofi. Ordet filosofi, från grekiskans philosophia, betyder kärlek till vishet. Denna kärlek handlar om att ha en nyfiken attityd och en vilja att öka sin kunskap.

På Filosofiska uppmuntrar vi det noggranna tänkandet i en utforskande gemenskap, ett filosoferande som innebär att granska både sig själv och sin omvärld. Häri är det viktigt att konfrontera sin egen okunskap, att ställa frågor om sig själv och sin omgivning, och om vad man tror att man vet. Filosofin skyr både dogmatism och relativism. Ett argument ska alltid vara välgrundat och genomtänkt – vi nöjer oss inte med att svara ”det beror på”, om det inte leder till att tänkandet fördjupas. Vi är ständigt beredda att ompröva vår inställning, och kanske ändra uppfattning.

Filosofi är mycket lustfyllt, utvecklande och roligt, men det kan också vara krävande och stundtals frustrerande. De allra flesta upptäcker dock att det ger lön för mödan. Vi menar att filosoferande har en positiv inverkan på en människas allsidiga mognad och filosofi kan stärka den egna självkänslan, öka insikten om det egna ansvaret, handlingskraften och motivationen

Filosofi i grundskolan

Elever som möter filosofi tidigt i sin utbildning utvecklar en rad förmågor och färdigheter. Dessa förmågor handlar framför allt om kritiskt tänkande, social utveckling och inre karaktärsmässig mognad. Det kritiska tänkandet är betydelsefullt för ett liv som självständig individ och samhällsvarelse. Vi behöver det kritiska tänkandet för att lösa problem, och för att kunna underbygga och förklara våra påståenden. Vi behöver det för att kunna stå emot dogmatism och för att kunna känna igen, förstå och behandla olika abstrakta idéer och värden. Men framför allt behöver vi kritiskt tänkande för att kunna värdera och anpassa vår förståelse och kunskap till nya situationer. En filosofielev ges möjlighet att träna sitt eget resonerande och omdöme.

Filosofi stärker också elevens språkfärdigheter. Hon utvecklar en sofistikerad textförståelse och en förmåga att både ge uttryck för sina egna idéer och att lyssna på andras. Förmågan att lyssna på andra är också viktig för elevens sociala utveckling. Genom samarbete i en utforskande gemenskap utan konkurrens stärks förmågan att använda och ifrågasätta varandras uttalanden för att utveckla sitt eget tänkande.

Den sociala utvecklingen hänger ihop med elevens karaktärsutveckling. Tillsammans med andra utvecklar eleven förmågan och modet att uttrycka sina egna åsikter, hon förstår att se skillnad på personliga konflikter och idékonflikter, och hon lär sig att se vad som är ett välgrundat val. Alla dessa förmågor förbereder eleven för ett rikt, medvetet och aktivt liv.

På Filosofiska får eleven uppleva att filosofi är både roligt och ansträngande, och att elevens eget engagemang krävs i hög grad. En gång i månaden har vi också storsamling för hela skolan då något ämne, oftast filosofiskt, tas upp och gestaltas för att sedan arbetas vidare med i respektive klass.

Filosofiämnet finns på schemat varje vecka, i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Filosofiundervisningen leds av utbildade filosofilärare. Beroende på elevernas ålder och gruppens mognad bearbetas bland annat klassiska dilemman, filosofihistoria och språkfilosofi.

I filosofiämnet arbetar vi med gemensamt, eftertänksamt utforskande som ses som allas ansvar. Vi hjälps åt för att försöka hitta bättre lösningar på de filosofiska problem som vi tampas med. På Filosofiska utgår vi ifrån de förhållningssätt som har utarbetats av Thomas Wartenberg som ett regelverk för filosofi i grundskolan. De är enkla, men vi upprepar dem i allt vi gör för att kunna hålla meningsfulla samtal:

  • Vi tänker på det som vi har hört
  • Vi svarar på frågor så tydligt som vi kan
  • Vi lyssnar noggrant och tyst till det som någon säger
  • Vi bestämmer oss för om vi håller med eller inte
  • Vi funderar på varför vi håller med eller inte
  • När det är vår tur säger vi om vi håller med eller inte, och varför
  • Vi respekterar det som andra säger, alla har värdefulla saker att bidra med

Dessa skenbart enkla förhållningssätt syftar till att bibehålla följande filosofiska och kunskapsutvecklande förmågor:

Bildbarhet, uppriktighet och underbyggnad – Vi är beredda att lyssna till och ta intryck av vad andra har att säga. Vi uttalar vår uppriktiga mening och gömmer oss inte bakom auktoriteter. Eleverna underbygger sina ståndpunkter genom att söka stöd i texter eller i sina egna erfarenheter.

Självdisciplin, mod och koncentration – Eleverna hjälps åt att hålla en röd tråd, genom att avgränsa och hålla sig till ämnet. Genom att följa de gemensamma reglerna, som att bygga vidare på vad andra personer har sagt, utvecklas både disciplin och koncentration. Samtidigt uppmuntrar vi varandra att formulera gissningar och tolkningar som kastar nytt ljus över diskussionen.

Respekt, generositet och ödmjukhet – Varje deltagares insats bedöms vara intressant och därför bryr vi oss om att ställa frågor till och lyssna på honom eller henne. Vi är beredda att avstå från att lägga fram vår egen synpunkt för att hjälpa någon annan att formulera sin idé, och var och en ges tid och utrymme för att formulera och omformulera en idé, utan att bli avbruten.

Organisationsform

Skolan ägs av Filosofiska i Sverige AB (svb) där svb betyder särskild vinsutdelningsbegränsning. Alla eventuella vinstmedel behålls i verksamheten för att bygga den vidare.

Se bifogade årsredovisningar:

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012