Om Filosofiska

Vision

Bildade barn: reflekterande, empatiska, omdömesgilla,  handlingskraftiga och kunskapstörstande barn.

Grundsyn

Vår grundtanke är att människan har en unik förmåga till en ständig positiv utveckling. Detta innefattar såväl inre mognad som teoretiska kunskaper och användbara, nyttoinriktade färdigheter.

Mellan den inre tillväxten och utbildningen, det vill säga kunskapsinlärningen, finns inga vattentäta skott och påverkansvägarna går i båda riktningarna. Kunskaper kan mätas och betygsättas, medan den inre karaktärsmässiga utvecklingen inte är mätbar. Trots denna obestämdhet och öppenhet är den kärnan i den mänskliga utvecklingen. Skolans motto är barnens bildning. Till skillnad från begreppet utbildning, omfattar bildningsbegreppet också den inre mognadsprocessen, en process som är central för Filosofiska.

En bildad människa är en människa som förkovrat sina inre egenskaper. Det är en människa med självkänsla, självtillit, ansvarskänsla och insikt, men utöver detta, också en människa med empati, handlingskraft, omdöme och förmåga att tänka kritiskt – att tänka själv. Om dessa inre förmågor kan fås att växa sig starka ökar kunskapstörsten och utbildningsresultatet kan förbättras.

Det demokratiska perspektivet

Individens utveckling bör ske i samspel med andra människor. Denna inre utveckling omfattar förmågor som att lyssna, kompromissa, ompröva och argumentera. I en miljö präglad av förtroende, där alla barn är synliga, kan man uppnå respekt för andras åsikter och olikheter.

Genom reflekterande samtal kan dessa förmågor tränas och genom möten med andra perspektiv än ens egna, kan en känsla av att vara en del av något större skapas. Samtidigt kan insikten om den symbiotiska relationen mellan frihet och ansvar fördjupas. Dessa erfarenheter hjälper barnen att växa och utvecklas.

Det är viktigt att understryka att Filosofiska inte tar några partipolitiska eller religiösa ställningstaganden.

Filosofiska välkomnar alla.

Hållbar utveckling

Vad är hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition av hållbar utveckling är: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Gemensamt ansvar
Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Världens länder är i dag sammanflätade och beroende av varandra som aldrig tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett eget intresse av det.

Skolor har ett tydligt uppdrag
Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21 och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare.

Hållbar utveckling – de tre dimensionerna
Begreppet hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner:

  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekologisk hållbarhet, vilket till exempel kan betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

På vilka sätt bidrar Filosofiska till en hållbar utveckling?

Hela Filosofiskas upplägg med en vision som tar fasta på barnens bildning, i bemärkelsen inre karaktärsmässiga utveckling, bygger på ett hållbarhetstänkande. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande.

Organisationsform

Skolan ägs av Filosofiska i Sverige AB (svb), vilket är ett så kallat svb-bolag där svb betyder särskild vinsutdelningsbegränsning. Alla eventuella vinstmedel behålls i verksamheten för att bygga den vidare.

Möjligheter till denna bolagsform kom 2006. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag inom skola, vård och omsorg. Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget.

Följande gäller:

  • Det ska framgå av bolagsordningen att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • Värdeöverföringar från företaget får inte överstiga summan av ett belopp motsvarande räntan, beräknad på statslåneräntan med ett tillägg på en procentenhet, på det kapital som aktieägare tillfört företaget som betalning för aktier, vilket för Filosofiskas räkning 2022 skulle innebära 2,94 % av 50 000 kr, vilket motsvarar 1 470 kr. Någon utdelning kommer dock inte att ske på Filosofiska, varken i år eller i framtiden. För att säkerställa detta överförs all balanserad vinst till reservfonden.
  • Revisorn ska särskilt granska att företaget inte överträtt reglerna om värdeöverföring.
  • Företag som bryter mot reglerna om värdeöverföring kan tvingas i likvidation av domstol. Bolagsverket kan göra anmälan till domstolen.
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag.
  • Företagsnamnet ska följas av beteckningen ”(svb)” om det inte av namnet framgår att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • Andra aktiebolag får inte använda beteckningen ”(svb)”.

Drivkraften på Filosofiska är att skapa samhällsekonomiska vinster. Filosofiskas ekonomiska situation är god.

Se bifogade årsredovisningar:

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012