Varför Filosofiska finns

Visst lever vi i en intressant tid! Den tekniska utvecklingen är svindlande. Världens diktaturer blir allt färre och världsfattigdomen minskar. I Sverige har vi kommit långt i utvecklingen. Mätningar som gjorts, där vårt land jämförs med andra länder, pekar på att vi har vi en samhällsutveckling som ligger i topp. Vi är jämställda, vi är konkurrenskraftiga, vi lever i en demokrati och mänskliga rättigheter är en självklarhet. Man skulle kunna påstå att i Sverige är vi lyckligt lottade!

Ändå har antalet elever med ofullständiga betyg från högstadiet ökat avsevärt. Enligt skolverkets statistik har andelen som inte uppnått målen mellan 1998 och 2010 ökat från 12,6 % till 24,1 % för flickor och från 19,1 % till 28,8 % för pojkar. Flickor presterar betydligt bättre än pojkar och skillnaderna mellan olika grupper varierar väsentligt.

Trots att mycket i vår tid är positivt är samhällsklimatet många gånger hårt. Attityden bland barn och ungdomar är inte sällan rå och kränkningar, vare sig de ryms inom den gängse mobbningsdefinitionen eller inte, är vanliga. I vissa miljöer har kränkningarna blivit ett normaltillstånd, vilket kan leda till en banalisering av problemet. Samtidigt får unga människor själsliga sår som kan vara mycket svåra att läka.

En undersökning gjord av Datainspektionen 2009, visar följande siffror hänförliga till nätmobbning:

  • Någon har skrivit osjyssta saker om dig på Internet (48%)
  • Någon har ljugit om dig på Internet (42%)
  • Någon har skickat sms till dig för att vara ojusta (31%)
  • Någon har lagt ut bilder på dig mot din vilja (30%)
  • Någon har sextrakasserat dig på Internet (19%)
  • Någon annan har uppgett sig att vara du på Internet (17%)

Utöver en hårdare attityd finns andra samhällsfenomen som är värda att peka på. Ett exempel är fixeringen vid utseende som våra barn och ungdomar dagligen ställs inför och en ibland osund syn på vad begreppet framgång står för, kombinerat med en från omvärlden bristande reflektion.

Trots alla positiva förändringar i världen finns många utmaningar. Sverige är ett jämförelsevis jämlikt land, men på många andra håll i världen förtrycks människor på grund av exempelvis kön, ålder, social eller etnisk bakgrund. Förutom detta är miljöhotet överhängande, befolkningsexplosionen oroväckande och världen finansiellt instabil.

Ur denna insikt föddes idén om ett kosmopolitiskt nätverk av skolor med ett helhetsperspektiv som tar fasta på och förenar barnens inre utveckling och kunskapsinlärning, i en kreativ skolatmosfär präglad av ett intresse för omvärlden och en omsorg om de utsatta.

På Filosofiska ges barnen möjlighet att skaffa sig en plattform – en bildning – för det fortsatta livet.

 

 

Verksamhetsidé

Att driva ideell förskoleverksamhet, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasieskola, med ett helhetsperspektiv som tar fasta på och förenar barnens inre utveckling och kunskapsinlärning i en kreativ skolatmosfär präglad av ett intresse för omvärlden och en omsorg om de utsatta.

Vision

Bildade barn: reflekterande, empatiska, omdömesgilla,  handlingskraftiga och kunskapstörstande barn.

Grundsyn

Vår grundtanke är att människan har en unik förmåga till en ständig positiv utveckling. Detta innefattar såväl inre mognad som teoretiska kunskaper och användbara, nyttoinriktade färdigheter.

Mellan den inre tillväxten och utbildningen, det vill säga kunskapsinlärningen, finns inga vattentäta skott och påverkansvägarna går i båda riktningarna. Kunskaper kan mätas och betygsättas, medan den inre karaktärsmässiga utvecklingen inte är mätbar. Trots denna obestämdhet och öppenhet är den kärnan i den mänskliga utvecklingen. Skolans motto är barnens bildning. Till skillnad från begreppet utbildning, omfattar bildningsbegreppet också den inre mognadsprocessen, en process som är central för Filosofiska.

En bildad människa är en människa som förkovrat sina inre egenskaper. Det är en människa med självkänsla, självtillit, ansvarskänsla och insikt, men utöver detta, också en människa med empati, handlingskraft, omdöme och förmåga att tänka kritiskt – att tänka själv. Om dessa själsliga förmågor kan fås att växa sig starka ökar kunskapstörsten och utbildningsresultatet kan förbättras.

 

Det demokratiska perspektivet

En individs utveckling måste ske i samspel med andra människor. Den inre utvecklingen innefattar därför förmågor som att lyssna, kompromissa, ompröva och argumentera. I ett tillitsfullt samarbetsklimat där alla barn är synliga, kan respekt för andras ståndpunkt och olikhet uppnås.

I reflekterande samtal med specialutbildade pedagoger utvecklas dessa förmågor och genom samarbete med bland annat barnen och lärarna på Filosofiskas skola i Nepal (se Pedagogiska hörnstenar: Handling) möter barnen andra verkligheter än sina egna, vilket skapar en känsla av att ingå i ett större sammanhang, en insikt om symbiosen mellan frihet och ansvar samt om att varje insats har en betydelse – erfarenheter som får barnen att växa ytterligare.

Samtidigt skapas en medvetenhet om att alla människor inte har samma utsikter för att göra sin röst hörd, som ett resultat av sociala, etniska eller ekonomiska klyftor.

Viktigt att påpeka är att Filosofiska inte gör några partipolitiska ställningstagande. Filosofiska är till för alla.

Hållbar utveckling
Organisationsform
Ekonomisk ställning
Filosofiskas ekonomiska situation är god. Resultatet var redan första året (Räkenskapsåret 2012) positivt. Då bolaget är ett s.k. svb-bolag behålls alla pengar i verksamheten, vilket avsevärt ökar bolagets stabilitet.

Se bifogade årsredovisningar:

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012