Skola (F-9) Klagomålshantering

Klagomålshantering

Om Du som förälder har klagomål på grundskolan Filosofiska (F-9) används nedanstående arbetsgång, steg 1 till 3. Om du vill lämna ett anonymt klagomål skickas det i brev till Filosofiska i Sverige AB (svb), Stralsundsgatan 49, 122 37 Enskede.

Steg 1

Klagomål tas i första hand upp direkt med den person det gäller. Klagomål som rör ditt barn lämnas i första hand till personalen som finns kring barnet.

Steg 2

Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, kontakta rektor. lisa.eklov@filosofiska.nu. Rektor kan också kontaktas om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den person som berörs.

Steg 3

Är Du inte nöjd efter steg 2 kontaktar Du huvudman för skolan: dick.holmgren@filosofiska.nu eller 070 573 86 03.

_____________________________________________________________________________________________


Den nya visselblåsarlagen i korthet:

  • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Filosofiskas lösning:
Filosofiska använder sig av Visselblås incident. Verktyget nås vi Filosofiskas Intranät.